In de landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) ontstaat in 2007 een discussie over de ontwikkeling van de rente. Aanleiding zijn de stijgende koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en een oplopende inflatie.

bron 4 gemiddelde koers van de Amerikaanse dollar in euro’s

Gebruik bron 4.

1 Bereken met hoeveel procent de koers van de euro ten opzichte van de dollar tussen 2005 en 2007 is gestegen.
 

Bron 4 geeft de koers van de dollar in euro’s. Dus $1 = € …
De vraag gaat over de koers van de euro. Dus € 1 = $ …

2 Leg uit dat de Europese producenten door deze koersontwikkeling afzetproblemen kunnen krijgen op de Amerikaanse markten.
 

Moeten Amerikanen nu meer / minder betalen voor een product dat (bijvoorbeeld) € 20,- kost?

3 Leg uit dat de Europese producenten door deze koersontwikkeling afzetproblemen kunnen krijgen op de Europese markten.
 

Europese producenten moeten ook concurreren met producenten uit de VS op hun eigen Europese markt.

In juni 2007 verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt tot 4%. Omdat de inflatie in de EMU blijft stijgen, worden verdere renteverhogingen niet uitgesloten. Sommige economen zeggen dat de rentetarieven omlaag zouden moeten. Er ontstaat een debat over de gewenste richting van de verandering van de rentestand. Nicolas Sarkozy is president van Frankrijk. Zijn landgenoot Jean-Claude Trichet is president van de ECB. Sarkozy en Trichet verschillen van mening over de ontwikkeling van de rentestand die wenselijk lijkt, gelet op de economische situatie in Europa in de tweede helft van 2007. Volgens de een is een renteverhoging gewenst, volgens de ander juist een renteverlaging. Zij maken beiden een eigen persbericht, waarin ieder op zijn manier de keuze voor de verandering van de rentestand beargumenteert.

bron 5 productiegroei en ontwikkeling rente in de EMU

bron 6 uit een krant van juli 2007

Regeringsleiders van de lidstaten van de EMU zijn er niet in geslaagd één standpunt in te nemen in het debat over de ontwikkeling van de rente. De Franse president Sarkozy maakt, gelet op de voor 2008 verwachte conjuncturele neergang in de EMU, zich zorgen over de rentestand en over de koersontwikkeling van de euro. Andere regeringsleiders zijn tegen een verzwakking van de euro. Eén van hen verwoordt het als volgt: “Een sterke euro heeft ook nadelen, maar is nog altijd beter dan een zwakke euro”.
4 Schrijf het persbericht van Sarkozy of het persbericht van Trichet. Vermeld in dit bericht wat er met de rentestand moet gebeuren.
Gebruik de bronnen 4, 5 of 6 om het standpunt te onderbouwen.
Gebruik voor het totale bericht maximaal 40 woorden.
 

Sarkozy maakt zich zorgen over de conjuncturele neergang. Er wordt dus te weinig gekocht volgens hem. Hij wil de rente dus …

Trichet is als president van de Centrale Bank vooral bezorgd dat de inflatie niet mag oplopen. Hij wil de rente dus …

1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

koers euro in dollars 2005:  = 1,23 (afgerond)

koers euro in dollars 2007:  = 1,37 (afgerond)

 × 100% = 11,4%

2

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersstijging van de euro de Europese producten duurder zijn geworden in de Verenigde Staten van Amerika, hetgeen voor de Europese producenten een concurrentienadeel is op de Amerikaanse markt.

3

Een antwoord waaruit blijkt dat door de koersdaling van de dollar de Amerikaanse producten goedkoper zijn geworden in Europa, waardoor de Europese producenten op de Europese markt meer concurrentie ondervinden.

4

Indien gekozen voor Sarkozy

  • Sarkozy bepleit een renteverlaging
  • Voorbeelden van argumenten zijn:
    Door een renteverlaging wordt het lenen van geld goedkoper, hetgeen kan leiden tot toenemende bestedingen waardoor de daling van de productiegroei afgeremd kan worden.
    Door een renteverlaging zal de koers van de euro afnemen hetgeen de concurrentiepositie van Europese producenten kan verbeteren.

Indien gekozen voor Trichet

  • Trichet bepleit een renteverhoging
  • Een voorbeeld van een argument is:
    Een oplopende inflatie in de EMU kan het streven naar prijsstabiliteit van de ECB onder druk zetten. Door een renteverhoging wordt sparen aantrekkelijker en lenen minder aantrekkelijk. Hierdoor nemen de bestedingen af en daardoor kan de inflatie afnemen.