Domein E, Ruilen over de Tijd

Domein E, Ruilen over de Tijd2020-03-28T14:35:54+02:00

De kandidaat kan, binnen de contexten van gezinshuishoudingen, bedrijfshuishoudingen en overheidshuishoudingen, analyseren dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook over de tijd. De prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.

Begrotingstekort2016-12-15T14:54:58+02:00
Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen.
Je zou dus ook kunnen zeggen: het bedrag dat de overheid in een bepaalde periode tekort komt en dus moet lenen.
Dekkingsgraad2016-12-15T14:54:58+02:00
De dekkingsgraad van pensioenfondsen geeft een beeld van de mate waarin pensioenfondsen in staat geacht worden om in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen.
Financieringstekort2016-12-15T14:54:58+02:00
Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt.
Meestal wordt het financieringstekort omschreven met de berekening:  begrotingstekort – aflossingen.
Geldmarkt2017-01-24T13:28:42+02:00

Geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen met een korte looptijd*.

* met korte looptijd worden meestal financiële titels bedoeld met een oorspronkelijke looptijd van korter dan twee jaar.
Het gaat dus om leningen (vraagzijde)  en besparing (aanbodzijde) met een originele looptijd van minder dan twee jaar.

i/a-ratio2016-12-15T14:54:59+02:00
De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsgerechtigden (inactieven) en diegenen die de uitkering moeten betalen, de werkenden (actieven).
Inflatie2016-12-15T14:54:58+02:00
Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil.
Kapitaaldekkingsstelsel2016-12-15T14:54:58+02:00
Het kapitaaldekkingsstelsel is een stelsel waarbij de uitkeringen betaald worden uit belegde premies die door de werkenden zélf werden gespaard.
Kapitaalmarkt2016-12-15T14:54:58+02:00
De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen met een originele looptijd van meer dan 2 jaar.
Koopkracht / Reële inkomen2017-01-08T11:21:37+02:00

Koopkracht is het inkomen uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kan worden.

Omslagstelsel2016-12-15T14:54:59+02:00
Een omslagstelsel is een stelsel waarbij de uitkeringen betaald worden door de benodigde premies (voor de uitkeringen) in een bepaald jaar te laten betalen door de werkenden van dat moment.
Staatsschuldquote2016-12-15T14:54:58+02:00
De staatsschuldquote wordt gebruikt om de omvang van de staatsschuld te vergelijken met het totale inkomen van een land. Op die manier kan de ernst van de schuld worden beoordeeld.

staatsschuldquote

Vermogensmarkt2016-12-15T14:54:58+02:00
De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen.
Waardevaste uitkering2016-12-15T14:54:58+02:00
Een waardevaste uitkering houdt in dat de uitkering wordt aangepast aan de hoogte van de inflatie. Door de uitkering met hetzelfde percentage als de inflatie te verhogen, blijft de koopkracht van de uitkering gelijk.
Welvaartsvaste uitkering2016-12-15T14:54:58+02:00
Een welvaartsvaste uitkering houdt in dat het bedrag van de uitkering met hetzelfde percentage verhoogd wordt als de gemiddelde lonen in een land, zodat de welvaartsverhouding constant blijft.

Ruilen over de Tijd – algemeen

Door te lenen of te sparen kan inkomen en koopkracht verschuiven tussen heden en toekomst. Gezinnen doen dat wanneer ze bijvoorbeeld een huis kopen of sparen voor hun pensioen. Inflatie tast de koopkracht van geld aan, waardoor sparen minder aantrekkelijk wordt.

Uitleg

Pensioenstelsel

De belangrijkste vorm van sparen is het sparen voor het pensioen. Maar niet alle pensioenen worden betaald uit besparingen.

Uitleg

i/a-ratio

De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsgerechtigden (inactieven) en diegenen die [...]

Overheidsfinanciën

Ook de overheid ruilt over de tijd. Niet alleen binnen een generatie, maar zelfs over generaties heen.

Uitleg