Domein H, Welvaart en Groei

Domein H, Welvaart en Groei2020-03-28T14:37:15+02:00

De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten.

Afschrijvingen2016-12-15T14:54:56+02:00
Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.
Arbeidsinkomensquote2016-12-15T14:54:55+02:00
De arbeidsinkomensquote geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met arbeid. Zowel arbeid in loondienst als arbeid door zelfstandige ondernemers.
Arbeidsproductiviteit2017-01-08T11:35:39+02:00

Arbeidsproductiviteit is de productie per arbeider per tijdseenheid.

BBP – Bruto Binnenlands Product2016-12-15T14:54:56+02:00
Het (Bruto) Binnenlands Product is de totale waarde van de productie binnen de landsgrenzen.
Deze productie vindt plaats bij bedrijven en bij de overheid.
Belastingdruk2016-12-15T14:54:56+02:00
De belastingdruk is het deel van het inkomen dat aan belasting betaald moet worden.

De gemiddelde belastingdruk geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen aan belasting betaald moet worden.

De marginale belastingdruk geeft aan hoeveel procent belasting betaald moet worden over een extra euro inkomen.

Beroepsbevolking2017-01-08T11:37:02+02:00

Beroepsbevolking is alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Categoriale inkomensverdeling2016-12-15T14:54:56+02:00
De categoriale inkomensverdeling geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren.
Concurrentiepositie2016-12-15T14:54:54+02:00
De (internationale) concurrentiepositie geeft aan in welke mate bedrijven in staat zijn om te concurreren met andere bedrijven (in andere landen).
Deelnemingspercentage of participatiegraad2017-01-08T11:38:06+02:00

De participatiegraad, of het deelnemingspercentage, geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking behoort tot de beroepsbevolking.

Denivelleren2016-12-15T14:54:56+02:00
Denivelleren is het groter worden van inkomensverschillen.
Diepte-investering2016-12-15T14:54:55+02:00
Een diepte-investering is een investering waarbij de kapitaalintensiteit verandert. Meestal is een diepte-investering een arbeidsbesparende investering, waarbij machines arbeid vervangen.
Heffingskorting2016-12-15T14:54:56+02:00
Een heffingskorting is een bedrag aan belasting dat iemand niet hoeft te betalen.
Innoveren2016-12-15T14:54:55+02:00
Innoveren is het ontwikkelen en met succes introduceren van nieuwe producten of van nieuwe productietechnieken.
Investeren2016-12-15T14:54:55+02:00
Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid.
Loonkosten2016-12-15T14:54:54+02:00
De loonkosten zijn de totale kosten die een werkgever heeft voor een werknemer.
De loonkosten bestaan uit het brutoloon van de werknemer én de sociale premies die de werkgever moet betalen.
Loonquote2016-12-15T14:54:55+02:00
De loonquote geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met arbeid in loondienst.
Nivelleren2016-12-15T14:54:56+02:00
Nivelleren is het verkleinen van de inkomensverschillen.
p/a-ratio2017-01-08T11:44:29+02:00

De p/a-ratio geeft aan hoeveel personen (gemiddeld) één arbeidsjaar delen.
Het geeft dus een beeld van de mate waarin mensen in deeltijd werken.