Begrippenlijst

Begrippenlijst2016-12-15T14:54:12+02:00

Gebruik deze begrippenlijst vooral om de uitleg te vinden.
De opsomming van begrippen is niet bedoeld om zo te leren.

Afschrijvingen2016-12-15T14:54:56+02:00
Afschrijvingen verdelen de kosten van (vaste) kapitaalgoederen over meerdere boekhoudkundige periodes.
Afschrijvingen geven de waardevermindering van deze kapitaalgoederen weer.
Afwentelingspercentage2016-12-15T14:54:59+02:00
Het afwentelingspercentage geeft aan hoeveel procent van een heffing wordt afgewenteld op de consument.
Anti-cyclisch begrotingsbeleid2017-01-14T17:18:44+02:00

Bij anti-cyclisch begrotingsbeleid gebruikt de overheid haar begroting (inkomsten en uitgaven) om de conjunctuurcyclus tegen te werken.

Appreciatie2016-12-28T12:45:49+02:00

Koersstijging van een munt door verandering van vraag en aanbod op de valutamarkt.

Arbeidsinkomensquote2016-12-15T14:54:55+02:00
De arbeidsinkomensquote geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met arbeid. Zowel arbeid in loondienst als arbeid door zelfstandige ondernemers.
Arbeidsmarkt, krap of ruim2016-12-15T14:54:57+02:00
Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) aan.
Arbeidsproductiviteit2017-01-08T11:35:39+02:00

Arbeidsproductiviteit is de productie per arbeider per tijdseenheid.

Asymmetrische informatie2016-12-15T14:55:02+02:00
Asymmetrische informatie betekent dat twee partijen niet over dezelfde informatie beschikken. De een weet meer dan de ander.

Deze informatie-ongelijkheid kan voor problemen zorgen.

Averechtse selectie2016-12-15T14:54:57+02:00
Averechtse selectie betekent zoiets als “verkeerde selectie”.
Averechtse selectie is het proces dat door asymmetrische informatie de slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdringen.
BBP – Bruto Binnenlands Product2016-12-15T14:54:56+02:00
Het (Bruto) Binnenlands Product is de totale waarde van de productie binnen de landsgrenzen.
Deze productie vindt plaats bij bedrijven en bij de overheid.
Begrotingstekort2016-12-15T14:54:58+02:00
Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen.
Je zou dus ook kunnen zeggen: het bedrag dat de overheid in een bepaalde periode tekort komt en dus moet lenen.
Belastingdruk2016-12-15T14:54:56+02:00
De belastingdruk is het deel van het inkomen dat aan belasting betaald moet worden.

De gemiddelde belastingdruk geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen aan belasting betaald moet worden.

De marginale belastingdruk geeft aan hoeveel procent belasting betaald moet worden over een extra euro inkomen.

Beroepsbevolking2017-01-08T11:37:02+02:00

Beroepsbevolking is alle personen in de leeftijd van 15 tot 75 die: betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Bestedingen2017-01-14T17:44:53+02:00

Met bestedingen bedoelen we de totale vraag naar goederen en diensten in een land, voor zover die zorgen voor productie in dat land.
ook wel: effectieve vraag

EV = C + I + O + E – M

Betalingsbalans2017-01-08T11:25:43+02:00

Een betalingsbalans is een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland in een bepaalde periode (meestal een jaar).

Betalingsbereidheid2016-12-15T14:55:01+02:00
Betalingsbereidheid is het maximale bedrag dat een consument wil uitgeven voor een product.
Bezettingsgraad2016-12-20T12:34:59+02:00

De bezettingsgraad geeft aan in welke mate de productiecapaciteit wordt gebruikt.

bezettingsgraad

Budgetlijn2016-12-15T14:55:02+02:00
Een budgetlijn geeft de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget.
Categoriale inkomensverdeling2016-12-15T14:54:56+02:00
De categoriale inkomensverdeling geeft aan hoeveel procent van het totale inkomen wordt verdiend met de verschillende productiefactoren.
Chartaal geld2016-12-15T14:55:01+02:00